Сьогодні ми спілкуємося з проректором з науково-педагогічної роботи Сумського ОІППО, кандидатом педагогічних наук, доцентом Удовиченко Іриною Віталіївною

Удовиченко ІВ фото resultСьогодні ми спілкуємося з проректором з науково-педагогічної роботи Сумського ОІППО, кандидатом педагогічних наук, доцентом Удовиченко Іриною Віталіївною з приводу роботи методичної служби області.

 

 

 

 

 • Ірино Віталіївно, Ви відповідаєте за роботу методичної служби області. У педагогічних працівників часто виникають запитання про специфіку методичної служби та особливості методичної роботи. Конкретизуйте, будь ласка, питання особливостей роботи сектору, за який відповідаєте.

 • Передусім, у своїй роботі методична служба області (обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ↔ районний (міський) методичний кабінет ↔ предметні методичні об’єднання учителів), керується документами, що впорядковують її діяльність, а саме: Конституцією України; Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність»; Національною Доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті; Державними стандартами початкової, базової та повної загальної середньої освіти; Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.12.2008 № 1239/18930 та іншими нормативними документами (програмами, наказами, розпорядженнями та ін.) галузі освіти.

 • Хто на місцях координує створення та роботу методичних кабінетів?

 • Засновниками районних (міських) методичних кабінетів є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування; звідси, – методичний кабінет підпорядковується засновнику з усіх питань своєї діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти – обласному інституту післядипломної педагогічної освіти.

 • Чи мають методичні кабінети свій статус, з огляду на озвучену вище нормативну базу?

 • Міські (районні) методичні кабінети, відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), є науково-методичними установами, які здійснюють науково-методичне забезпечення: системи загальної середньої та дошкільної освіти району (міста), методичний супровід процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників та у період між курсами підвищення кваліфікації, відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту».

 • Тобто, Ви можете чітко окреслити основні напрями діяльності та завдання, які виконує методична служба?

 • Звичайно. По-перше, це – науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти, що включає:

  • координацію науково-методичної, навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів області;

  • науково-практичне керівництво та організаційно-методичний супровід діяльності шкіл нового типу;

  • координацію діяльності методичних об'єднань (кафедр) загальноосвітніх навчальних закладів;

  • науково-практичне керівництво творчими групами вчителів; школами: передового педагогічного досвіду, педагогічної майстерності, молодого (вчителя, управлінця, методиста);

  • експертну оцінку вивчення, узагальнення, поширення,
   використання в навчально-виховному процесі навчальних
   (дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних) закладів перспективного (передового) педагогічного досвіду;

  • координацію процесу дослідження, експериментальної перевірки та апробації освітніх інновацій;

  • наукове консультування керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;

  • експертну оцінку результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників (відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів, планів, програм, розкладу занять тощо);

  • науково-педагогічний, методичний супровід та організацію проведення обласних заходів роботи з талановитою учнівською молоддю (олімпіад, турнірів, конкурсів, відбірково-тренувальних зборів, виховних заходів тощо);

  • координацію питань, що стосуються теорії та методики виховання;

  • організацію наукового, методичного супроводу процесу створення каталогів, картотек передового педагогічного досвіду, банків інформації;

  • науково-педагогічний, методичний супровід (вивчення,
   корегування, розробка рекомендацій) викладання базових
   дисциплін і виконання державних стандартів у закладах освіти;

  • апробація, експертна оцінка, рецензування, моніторингові дослідження якості навчально-методичного забезпечення, підручників, навчальних посібників і програм, електронних засобів навчального призначення;

  • організацію та методичний супровід проведення інструктивних, науково-практичних заходів з педагогічними та керівними кадрами району (міста), області (в атестаційний та міжатестаційний періоди), представницьких педагогічних заходів: конкурсів, виставок, творчих звітів, конференцій, семінарів, нарад, педагогічних читань та інших масових форм роботи з педагогами.

По-друге – це трансформування наукових ідей у педагогічну практику; науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі; наукові пошуки та експериментальна робота, яку (на добровільних умовах) здійснюють педагогічні працівники навчальних закладів, а саме популяризація та сприяння впровадженню інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес.

По-третє – інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників; консультування з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

Тобто, щоденну роботу методичних служб можна окреслити як створення умов для розвитку педагогічної майстерності та прояву творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації, координації діяльності предметних методичних об’єднань (методичних кабінетів), моніторингу якості рівня навчальних досягнень учнів тощо.

 • Які ж обов’язки покладаються на завідуючого районним (міським) методичним кабінетом?

 • Завідувач, відповідно до Положення та примірного Статуту, здійснює загальне керівництво діяльністю методичного кабінету; готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку; затверджує структуру методичного кабінету, посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників; видає (у межах компетенції) накази; вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників, заохочення чи накладання дисциплінарного стягнення; координує діяльність методистів за основним напрямами діяльності методичного кабінету; створює умови для реалізації основних напрямів, завдань діяльності; представляє інтереси методичного кабінету у відносинах з інститутом післядипломної педагогічної освіти та звітує йому про реалізовану роботу.

 • А які кваліфікаційні вимоги до педагогічного працівника методичного кабінету (центру)?

 • На посадах працівників методичних кабінетів мають працювати особи з вищою педагогічною освітою та стажем педагогічної діяльності, які забезпечують ефективність роботи на займаній посаді.

 • Які функції районного (міського) методичного кабінету та, відповідно, методистів, що в них працюють?

 • Дофункцій методичного кабінету віднесено такі:цільові прогностична (враховує перспективи розвитку освітньої галузі та спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій), компенсаторна (передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти), інформаційно-коригувальна (спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій); організаційні – трансформаційна (відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досліджень у галузі освіти, надання методичних рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів), діагностична (систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень, вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників), моделююча (моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників), інформаційно-аналітична (вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі, удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів), організаційно-координувальна (координація діяльності циклових методичних комісій (об’єднань) району (міста), навчальних закладів), соціальна (створення належного психологічного клімату, вивчення, розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів).

 • Ірино Віталіївно, Ви очолюєте методичну структуру обласного рівня. Чим вирізняється ваша служба серед подібних в Україні?

  • Методичну службу Сумської області вирізняє:

  • структурованість (системна робота за діючою організаційно-функціональною моделлю роботи з педагогічними кадрами області та в контексті єдиної науково-методичної теми (проблеми) – «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів»);

  • плановість (планування роботи від ОІППО – до предметних методичних обєднань у по-блоковій компоновці: управлінський, організаційно-методичний, описово-корекційний, інформаційно-просвітницький, експериментально-дослідницький, експертно-діагностичний блоки);

  • систематичність (щорічні методичні заходи з функціонування майстерень, лабораторій, творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду та педагогічної майстерності, порадників, фестивалів, семінарів, консиліумів; проведення методичних тижнів, декад та ін.);

  • іміджевість (наявність обласної методичної символіки: гімну, гербу, девізу, логотипу, прапору, вимпелу);

  • інноваційність (започаткування Дня методиста, методичних бюлетенів, мобільних сторінок методистів та ін);

  • результативність, яку хотілось би представити у вигляді акцентів:

  • 2012 рік – Всеукраїнський кубок за визнання першості області в розробці методичної символіки (Удовиченко І.В., проректор Сумського ОІППО);

  • 2012 рік переможець очно-заочного туру Всеукраїнського турніру «Моє покликання – методист» (Волочаєва Л.А., завідувач Тростянецького районного методичного кабінету);

  • 2013 рік – диплом абсолютної першості команди учнів у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (Коренева І.В., методист трудового навчання Сумського ОІППО);

  • 2013 рік – диплом І ступеня за виставку творчих робіт учнів – учасників ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (Коренева І.В., методист трудового навчання Сумського ОІППО);

  • 2013 рік – лауреат очного туру Всеукраїнського турніру«Моє покликання – методист» (Сахно О.І., завідувач Путивльського районного методичного кабінету);

  • 2014 рік абсолютний переможець Всеукраїнського турніру «Моє покликання – методист» (Попов В.Д., методист географії та економіки Сумського ОІППО);

  • 2014 рік переможець Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей та інновацій (Удовиченко І.В., проректор Сумського ОІППО);

Окрім того, щорічні перемоги учнів, команд (на чолі з методистами Сумського ОІППО, районних (міських) методичних кабінетів, учителів-предметників) у Всеукраїнських конкурсах, турнірах, змаганнях, олімпіадах, зокрема:

  • 2013-2014 н.р. – 42 призових дипломи у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

До колективних надбань можна віднести поліпшення якості змістового науково-методичного забезпечення викладання навчальних предметів, а це – видання навчальної літератури, якій надано гриф Міністерства освіти і науки України (2013-2014 н.р. – 6-ть джерел) та подання для розгляду предметними комісіями (2013-2014 н.р. – 3-ри джерела), авторами (співавторами) яких є Удовиченко І.В., Коростіль Л.А., Метейко А.В., Попов В.Д., Коренева І.В., Міщенко Л.Б.; організаційно-методичний супровід літератури, якій надано гриф МОН України (2013- 2014 н.р. – 77 джерел, Сердюк О.П.) та багато іншого.

Проте, «червоний килим» перемог, звичайно, більший (в одному інтерв’ю не перелічиш) і одним всеукраїнським рівнем не обмежується, тобто, це й участь у міжнародних, регіональних проектах, програмах, змаганнях та в інших активних формах К-взаємодії.

Дякуємо, Ірино Віталіївно за вичерпні відповіді та компетентні пояснення. Успіхів бажаємо очолюваній Вами методичні службі та примноження кількості перемог у спільну скриньку надбань!

Звіт роботи методичної служби за 2014 рік

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.