Сьогодні ми спілкуємося з проректором з науково-педагогічної роботи Сумського ОІППО, кандидатом педагогічних наук, доцентом Удовиченко Іриною Віталіївною

Удовиченко ІВ фото resultСьогодні ми спілкуємося з проректором з науково-педагогічної роботи Сумського ОІППО, кандидатом педагогічних наук, доцентом Удовиченко Іриною Віталіївною з приводу роботи методичної служби області.

 

 

 

 

 • Ірино Віталіївно, Ви відповідаєте за роботу методичної служби області. У педагогічних працівників часто виникають запитання про специфіку методичної служби та особливості методичної роботи. Конкретизуйте, будь ласка, питання особливостей роботи сектору, за який відповідаєте.

 • Передусім, у своїй роботі методична служба області (обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ↔ районний (міський) методичний кабінет ↔ предметні методичні об’єднання учителів), керується документами, що впорядковують її діяльність, а саме: Конституцією України; Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність»; Національною Доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті; Державними стандартами початкової, базової та повної загальної середньої освіти; Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.12.2008 № 1239/18930 та іншими нормативними документами (програмами, наказами, розпорядженнями та ін.) галузі освіти.

 • Хто на місцях координує створення та роботу методичних кабінетів?

 • Засновниками районних (міських) методичних кабінетів є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування; звідси, – методичний кабінет підпорядковується засновнику з усіх питань своєї діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти – обласному інституту післядипломної педагогічної освіти.

 • Чи мають методичні кабінети свій статус, з огляду на озвучену вище нормативну базу?

 • Міські (районні) методичні кабінети, відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), є науково-методичними установами, які здійснюють науково-методичне забезпечення: системи загальної середньої та дошкільної освіти району (міста), методичний супровід процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників та у період між курсами підвищення кваліфікації, відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту».

 • Тобто, Ви можете чітко окреслити основні напрями діяльності та завдання, які виконує методична служба?

 • Звичайно. По-перше, це – науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти, що включає:

  • координацію науково-методичної, навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів області;

  • науково-практичне керівництво та організаційно-методичний супровід діяльності шкіл нового типу;

  • координацію діяльності методичних об'єднань (кафедр) загальноосвітніх навчальних закладів;

  • науково-практичне керівництво творчими групами вчителів; школами: передового педагогічного досвіду, педагогічної майстерності, молодого (вчителя, управлінця, методиста);

  • експертну оцінку вивчення, узагальнення, поширення,
   використання в навчально-виховному процесі навчальних
   (дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних) закладів перспективного (передового) педагогічного досвіду;

  • координацію процесу дослідження, експериментальної перевірки та апробації освітніх інновацій;

  • наукове консультування керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;

  • експертну оцінку результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників (відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів, планів, програм, розкладу занять тощо);

  • науково-педагогічний, методичний супровід та організацію проведення обласних заходів роботи з талановитою учнівською молоддю (олімпіад, турнірів, конкурсів, відбірково-тренувальних зборів, виховних заходів тощо);

  • координацію питань, що стосуються теорії та методики виховання;

  • організацію наукового, методичного супроводу процесу створення каталогів, картотек передового педагогічного досвіду, банків інформації;

  • науково-педагогічний, методичний супровід (вивчення,
   корегування, розробка рекомендацій) викладання базових
   дисциплін і виконання державних стандартів у закладах освіти;

  • апробація, експертна оцінка, рецензування, моніторингові дослідження якості навчально-методичного забезпечення, підручників, навчальних посібників і програм, електронних засобів навчального призначення;

  • організацію та методичний супровід проведення інструктивних, науково-практичних заходів з педагогічними та керівними кадрами району (міста), області (в атестаційний та міжатестаційний періоди), представницьких педагогічних заходів: конкурсів, виставок, творчих звітів, конференцій, семінарів, нарад, педагогічних читань та інших масових форм роботи з педагогами.

По-друге – це трансформування наукових ідей у педагогічну практику; науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі; наукові пошуки та експериментальна робота, яку (на добровільних умовах) здійснюють педагогічні працівники навчальних закладів, а саме популяризація та сприяння впровадженню інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес.

По-третє – інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників; консультування з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

Тобто, щоденну роботу методичних служб можна окреслити як створення умов для розвитку педагогічної майстерності та прояву творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації, координації діяльності предметних методичних об’єднань (методичних кабінетів), моніторингу якості рівня навчальних досягнень учнів тощо.

 • Які ж обов’язки покладаються на завідуючого районним (міським) методичним кабінетом?

 • Завідувач, відповідно до Положення та примірного Статуту, здійснює загальне керівництво діяльністю методичного кабінету; готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку; затверджує структуру методичного кабінету, посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників; видає (у межах компетенції) накази; вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників, заохочення чи накладання дисциплінарного стягнення; координує діяльність методистів за основним напрямами діяльності методичного кабінету; створює умови для реалізації основних напрямів, завдань діяльності; представляє інтереси методичного кабінету у відносинах з інститутом післядипломної педагогічної освіти та звітує йому про реалізовану роботу.

 • А які кваліфікаційні вимоги до педагогічного працівника методичного кабінету (центру)?

 • На посадах працівників методичних кабінетів мають працювати особи з вищою педагогічною освітою та стажем педагогічної діяльності, які забезпечують ефективність роботи на займаній посаді.

 • Які функції районного (міського) методичного кабінету та, відповідно, методистів, що в них працюють?

 • Дофункцій методичного кабінету віднесено такі:цільові прогностична (враховує перспективи розвитку освітньої галузі та спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій), компенсаторна (передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти), інформаційно-коригувальна (спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій); організаційні – трансформаційна (відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досліджень у галузі освіти, надання методичних рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів), діагностична (систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень, вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників), моделююча (моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників), інформаційно-аналітична (вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі, удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів), організаційно-координувальна (координація діяльності циклових методичних комісій (об’єднань) району (міста), навчальних закладів), соціальна (створення належного психологічного клімату, вивчення, розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів).

 • Ірино Віталіївно, Ви очолюєте методичну структуру обласного рівня. Чим вирізняється ваша служба серед подібних в Україні?

  • Методичну службу Сумської області вирізняє:

  • структурованість (системна робота за діючою організаційно-функціональною моделлю роботи з педагогічними кадрами області та в контексті єдиної науково-методичної теми (проблеми) – «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів»);

  • плановість (планування роботи від ОІППО – до предметних методичних обєднань у по-блоковій компоновці: управлінський, організаційно-методичний, описово-корекційний, інформаційно-просвітницький, експериментально-дослідницький, експертно-діагностичний блоки);

  • систематичність (щорічні методичні заходи з функціонування майстерень, лабораторій, творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду та педагогічної майстерності, порадників, фестивалів, семінарів, консиліумів; проведення методичних тижнів, декад та ін.);

  • іміджевість (наявність обласної методичної символіки: гімну, гербу, девізу, логотипу, прапору, вимпелу);

  • інноваційність (започаткування Дня методиста, методичних бюлетенів, мобільних сторінок методистів та ін);

  • результативність, яку хотілось би представити у вигляді акцентів:

  • 2012 рік – Всеукраїнський кубок за визнання першості області в розробці методичної символіки (Удовиченко І.В., проректор Сумського ОІППО);

  • 2012 рік переможець очно-заочного туру Всеукраїнського турніру «Моє покликання – методист» (Волочаєва Л.А., завідувач Тростянецького районного методичного кабінету);

  • 2013 рік – диплом абсолютної першості команди учнів у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (Коренева І.В., методист трудового навчання Сумського ОІППО);

  • 2013 рік – диплом І ступеня за виставку творчих робіт учнів – учасників ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (Коренева І.В., методист трудового навчання Сумського ОІППО);

  • 2013 рік – лауреат очного туру Всеукраїнського турніру«Моє покликання – методист» (Сахно О.І., завідувач Путивльського районного методичного кабінету);

  • 2014 рік абсолютний переможець Всеукраїнського турніру «Моє покликання – методист» (Попов В.Д., методист географії та економіки Сумського ОІППО);

  • 2014 рік переможець Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей та інновацій (Удовиченко І.В., проректор Сумського ОІППО);

Окрім того, щорічні перемоги учнів, команд (на чолі з методистами Сумського ОІППО, районних (міських) методичних кабінетів, учителів-предметників) у Всеукраїнських конкурсах, турнірах, змаганнях, олімпіадах, зокрема:

  • 2013-2014 н.р. – 42 призових дипломи у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

До колективних надбань можна віднести поліпшення якості змістового науково-методичного забезпечення викладання навчальних предметів, а це – видання навчальної літератури, якій надано гриф Міністерства освіти і науки України (2013-2014 н.р. – 6-ть джерел) та подання для розгляду предметними комісіями (2013-2014 н.р. – 3-ри джерела), авторами (співавторами) яких є Удовиченко І.В., Коростіль Л.А., Метейко А.В., Попов В.Д., Коренева І.В., Міщенко Л.Б.; організаційно-методичний супровід літератури, якій надано гриф МОН України (2013- 2014 н.р. – 77 джерел, Сердюк О.П.) та багато іншого.

Проте, «червоний килим» перемог, звичайно, більший (в одному інтерв’ю не перелічиш) і одним всеукраїнським рівнем не обмежується, тобто, це й участь у міжнародних, регіональних проектах, програмах, змаганнях та в інших активних формах К-взаємодії.

Дякуємо, Ірино Віталіївно за вичерпні відповіді та компетентні пояснення. Успіхів бажаємо очолюваній Вами методичні службі та примноження кількості перемог у спільну скриньку надбань!

Звіт роботи методичної служби за 2014 рік

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO