Моніторингове дослідження стану готовності педагогів до пролонгації НУШ у 6-11-х класах

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 06.09.2022 № 208-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2022-2023  навчальному році» у період з 06.03.2023 по 31.03.2023 було проведено моніторингове дослідження стану готовності педагогів до пролонгації  НУШ у 6-11-х класах.

Мета дослідження полягала у визначенні рівня сформованості компетентностей вчителів щодо реалізації принципів та компонентів НУШ в основній та старшій школі.

Дослідження проводилось методом анкетування педагогічних працівників та учнів 12-ти закладів загальної середньої освіти Липоводолинської селищної та Сумської міської територіальних громад.

У моніторинговому дослідженні стану готовності педагогічних працівників до пролонгації НУШ у 6-11-х класах узяли участь 824 респонденти: заступники директорів (2 %),  учителі 6-х та 10-х класів (15 %),  учні 6-х (56 %) та  учні 10-х класів (27 %).

Висновки

 1. Усі педагоги (100 %) позитивно ставляться до впровадження реформи НУШ у практику своєї роботи.
 2. Досліджені заклади освіти, на думку 50 % заступників директорів, частково готові до впровадження Концепції НУШ в освітній процес базової та старшої школи.
 3. Лише 12 % заступників директорів та 19 % учителів вважають, що сучасний зміст освіти повністю відповідає вимогам сьогодення.
 4. Усі (100 %) заступники директорів (32 % – повною мірою, 69 % – частково) та 97 % учителів основної та старшої школи (42 % – повною мірою, 51 % – частково) переконані, що зміни, обумовлені реформою НУШ, можуть покращити якість шкільної освіти в Україні.
 5. Учителі закладів освіти, на думку всіх заступників директорів (100 %), ознайомлені з основними положеннями та змістом таких базових документів, як Концепція «Нова українська школа», «Державний стандарт базової середньої освіти».
 6. Заступники директорів (75 %) вважають, що вчителі досліджених закладів освіти у повній мірі ознайомлені з вимогами професійного стандарту учителя закладу загальної середньої освіти.
 7. Педагогічні працівники (100 % заступників директорів та 92 % учителів) зазначили, що необхідні знання Концепції НУШ вони отримали на курсах підвищення кваліфікації у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
 8. Основними змінами, яких чекають опитані заступники директорів від реформи НУШ, є покращення матеріально-технічної бази закладів освіти (100 %), розвиток зацікавленості та підвищення мотивації учнів до навчання (100 %), покращення співпраці між усіма учасниками освітнього процесу (75 %), створення умов для самовираження, саморозвитку учнів (75 %).
 9. Найвищим, на думку всіх (100 %) заступників директорів, є рівень сформованості культури самовираження, соціальної та громадянської компетентностей вчителів.
 10. Рівень сформованості професійних компетентностей учителів представники адміністрації оцінили виключно достатнім та високим рівнями. Серед напрямів діяльності, учителі найкраще обізнані з сучасним змістом освіти, мають розвинуту на високому рівні мовно-комунікативну (94 %) компетентність.  
 11. Більшість заступників директорів (від 82 % до 100 %) вважають, що готовність учителів до впровадження в практику роботи окремих компонентів НУШ відповідає достатньому та високому рівням.
 12. Високим рівнем 82 % опитаних заступників директорів оцінили готовність учителів до реалізації в освітньому процесі принципу дитиноцентризму, з чим погодилися 38 % учителів.
 13. Готовність учителів основної та старшої школи до наскрізного процесу виховання є різною: 75 % заступників директорів оцінили її високим рівнем, з чим погодилися лише 34 % опитаних учителів.
 14. Проблемним у реалізації компонентів НУШ педагогічні працівники назвали інтегроване навчання (18 % заступників директорів та 19 % учителів оцінили готовність його впроваджувати середнім рівнем).
 15. Готовність учителів до використання наскрізних змістовних ліній заступники директорів оцінили переважно достатнім рівнем (75 %), з чим погодилися 57 % учителів.
 16. Від 78 % до 88 % опитаних учителів повідомили, що достатньо підготовлені до впровадження в практику своєї роботи основних ідей НУШ та навчають учнів із урахуванням принципів дитиноцентризму, ціннісного виховання, інтегрованого навчання, компетентнісного підходу.
 17. Більшість опитаних учителів (60 %) високим рівнем оцінили власну здатність встановлювати рівні партнерські відносини з учнями, їхніми батьками та іншими членами педагогічного колективу.
 18. Лідерська компетентність учителів міських закладів загальної середньої освіти на сьогодні сформована, переважно, на високому (63 %) та достатньому (25 %) рівнях; у селищних – на середньому (50 %) та достатньому (50 %) рівнях.
 19. Високу оцінку 95 % опитаних учителів дали своїм здібностям щодо розвитку в учнів навичок вільного володіння державною мовою (93 %), культурної (86 %), громадянської (84 %) та соціальної компетентностей (84 %).
 20. Здатність учителів спілкуватися іноземною мовою, здібності до формування математичної, підприємницької та фінансової компетентностей, були оцінені  частиною респондентів (від 21 % до 4 %) низьким рівнем.
 21. На думку вчителів, переваги компетентнісно-орієнтованого навчання полягають у формуванні в учнів умінь і навиків, які необхідні їм у подальшому житті (84 %), створенні цілісної картини світу (64 %), для розвитку творчих здібностей (61 %) та підвищення інтересу до навчального матеріалу (57 %).
 22. Для ефективного формування ключових компетентностей учнів основної та старшої школи, учителі проводять інтегровані уроки (62 %), уроки-презентації проєктів (52 %), уроки-подорожі (50 %),  уроки-змагання (43 %).
 23. Майже у третини (31 %) опитаних учителів труднощі викликає добір змісту, форм організації та методів проведення уроків.
 24. Указали на недостатність навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення в закладі, що зумовлюють неможливість повноцінної реалізації інтегрованого навчання,  48 % учителів міських та 21 % селищних закладів загальної середньої освіти.
 25. У педагогічній практиці опитані учителі реалізують такі елементи педагогіки партнерства, як: стимулювання учнів до формування власної думки (91 %), використання самооцінювання та взаємної перевірки учнів (65 %), заохочення проєктної активності (58 %), стимулювання самоосвітньої активності (58 %), запровадження гейміфікованих та інтерактивних форматів навчання (49 %).
 26. Учителі зазначили, що найкраще їм вдається навчити учнів висловлювати власну думку (88 %), читати текст із розумінням (88 %), приймати рішення (86 %), системно, критично мислити (83 %).
 27.  Відповіді більшості (від 93 % до 69 %) опитаних учнів 6-х класів свідчать про ефективну роботу учителів щодо формування у них інформаційно-комунікаційної, мовної, природничої, екологічної  компетентностей, фінансової грамотності.
 28. Повідомили, що мають гарно сформоване уміння критично мислити та адекватно оцінюють свої здібності, особистий внесок у суспільну діяльність, 88 % десятикласників.
 29. Проблемним для третини (33 %) десятикласників селищних закладів освіти є читання та розуміння текстів.
 30. Більшість опитаних десятикласників міських закладів освіти легко розуміють зміст прочитаних текстів (82 %), виділяють головну думку творів  (86 %), із легкістю аналізують графічні матеріали (77 %), складають плани і конспекти (76 % опитаних учнів).
 31. Близько третини (від 31 % до 34 %) опитаних учнів 10-х класів міських закладів освіти відчувають емоційну нестабільність. При цьому, усвідомлюють необхідність контролю за власними емоціями 66 % респондентів.
 32. Учні 6-х класів частіше за учнів 10-х класів опрацьовують на одному уроці теми з різних навчальних предметів; 16 % шестикласників указали на те, що вони не залучалися до інтегрованого навчання.
 33. Учні 10-х класів частіше, ніж учні 6-х класів, для пошуку необхідної інформації використовують електронні засоби навчання, комп’ютерну техніку (69 %), демонструють власні творчі здібності на уроках та в позаурочний час (51 % відповідей).
 34. Головними мотивами вибору улюблених предметів для учнів різних вікових груп виявились: ставлення учителя до учнів, компетентнісне спрямування навчального предмету, цікавий зміст навчального предмету.
 35. Лише 22 % учнів 10-х класів указали на те, що обирані ними навчальні предмети пов’язані з їхньою майбутньою професією; 21 % пояснили свій вибір необхідністю отримання сертифікату НМТ.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO