Список літератури з моніторингу

Аннєнкова І. П. Кваліметрична модель моніторингу якості освіти в закладі вищої освіти [Електронний ресурс] / І. П. Аннєнкова, Н. В. Кузнєцова // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 38. – С. 210–214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_38_44

Байназарова О. Система моніторингу якості освіти на регіональному рівні // Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Луцьк, 29–30 березня 2005 р.] – Луцьк: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2005. – 129 с.

Бортнюк І. Моніторинг якості освіти [Електронний ресурс] / І. Бортнюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2021. – № 6. – С. 150 –160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2021_6_17

Василенко О.В. Моніторинг розвитку навчання та освіти дорослих у глобальному вимірі [Електронний ресурс] / О. В. Василенко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2021. – Вип. 2. – С. 20–30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2021_2_4

Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л.В. Васильченко – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

Вдовиченко Р. П. Управлінська компетентність керівника школи / Р.П. Вдовиченко – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 112 с.

Вимірювання та управління якістю освіти / [упоряд. Т.О.Лукіна]. – К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти», 2008. – 50 с.

Гриневич Л. Організаційно-методичні засади побудови системи моніторингу якості освіти на регіональному рівні: на прикладі центру моніторингу столичної освіти м.Києва: наук.-метод.посібник / Л. Гриневич, О.Линовицька. – К.: Київ. ун-т імені Б.Гринченка, 2011. – 112 с.

Денисова Л. Моніторинг сформованості готовності до професійної діяльності майбутніх магістрів фізичної культури і спорту в умовах сучасної парадигми вищої освіти [Електронний ресурс] / Л. Денисова, Л. Сущенко, О. Шинкарук, В. Усиченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2021. – № 7. – С. 48–59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2021_7_7

Діагностика успішності учителя / [упоряд. Морозова Т.В.] – Х.: Ранок, 2007. – 160с.

Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз / [упоряд. Т. М. Рачок]. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 176 с.

Дудун Т.В. Картографічний моніторинг якості вищої освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Дудун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2017. – Вип. 3–4. – С. 122–126. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geograf_2017_3-4_25

Завгородня Т.К. Зарубіжний досвід моніторингу якості вищої освіти в дослідженнях вітчизняних науковців [Електронний ресурс] / Т. К. Завгородня // Педагогічний альманах. – 2020. – Вип. 45. – С. 165–171. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2020_45_24

Зварич Г. Критерії, показники та індикатори моніторингу, експертизи та оцінювання якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Г. Зварич // Імідж сучасного педагога. – 2020. – № 5. – С. 14–20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2020_5_5

Зварич Г.В. Теоретичні і практичні основи визначення інструментів моніторингу професійної діяльності викладачів закладів загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Г. В. Зварич // Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 11. – С. 70–83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2020_11_7

Енциклопедія освіти / [гол.ред. В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Ілійчук Л. Моніторинг як важлива складова системи забезпечення якості вищої освіти [Електронний ресурс] / Л. Ілійчук // Молодь і ринок. – 2021. – № 7–8. – С. 73–77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2021_7-8_15

Кравченко Г. Ю. Якість освіти в навчальному закладі / Г. Ю. Кравченко, З. В. Рябова. – Х.: Ранок, 2013. – 176 с.

Крутій К. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі / К. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС», 2006. – 172 с.

Кузьмак  О. Впровадження та моніторинг стандартів якості у освітньому процесі, як інструмент стратегічного управління та забезпечення конкурентних позицій закладів вищої освіти [Електронний ресурс] / О. Кузьмак // Економічний форум. – 2022. – №1. – С. 58–65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2022_1_9

Лисенко Л. Актуальні проблеми організації моніторингу навчальних досягнень учнів із трудового навчання в закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Л. Лисенко // Молодь і ринок. – 2022. – № 3–4. – С. 190–195 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2022_3-4_36

Ломоносова О. Організація моніторингу та прогнозування розвитку регіональних систем вищої освіти [Електронний ресурс] / О. Ломоносова // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 4. – С. 278–288. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2019_4_30

Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. Лукіна. – К.: Шкільний світ, 2006. – 128 с.

Лукіна Т. Види моніторингових досліджень / Т. Лукіна // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / [За заг. ред. О. І. Локшиної]. – К.: К.І.С, 2004. – С. 40 – 47.

Ляшенко О. Концептуальні засади моніторингу якості освіти / О. Ляшенко // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / [За заг. ред. О. І. Локшиної]. – К.: К.І.С, 2004. – С. 21 – 27.

Марченко В.Г. Технології моніторингу якості вищої та післядипломної медичної освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. для аудитор. та позааудитор. роботи слухачів циклів темат. удосконалення та магістер. програм "Педагогіка вищої школи", "Освітні вимірювання", "Менеджмент в охороні здоров'я" / В. Г. Марченко, О. М. Касьянова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків : ХМАПО, 2018. – 139, [1] с. : табл. – Бібліогр.: С. 136 – 139.

Мельничук Л. Б. Анкетування викладачів як метод моніторингу якості освіти [Електронний ресурс] / Л. Б. Мельничук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2019. – Вип. 2. – С. 109–117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2019_2_15

Моніторинг у ЗНЗ / [упоряд. М.Голубенко]. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

Моніторинг у роботі заступника директора / [упоряд. М. Голубенк]. – К.: Шкільний світ, 2009. – 128 с.

Моніторинг та оцінювання якості освіти: навчально-методичний посібник до курсу / авт. – упоряд. І.В. Єгорова. Івано-Франківськ, 2021. 141 с.

Моніторинг якості дошкільної освіти. Середній дошкільний вік [Текст] : [посібник] / [Н. В. Яцюк та ін.; упоряд.: В. В. Семизорова, Н. М. Радоміцька]. – Київ : Шкільний світ, 2020. – 151 с. : іл. – (Серія "Бібліотека "Шкільного світу") (Дитячий садок. Бібліотека). – Бібліогр.: с. 146.

Моніторинг якості знань учнів початкової школи / [упоряд. О. Б. Полєвікова]. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 256 с.

Моніторинг якості освіти і виховної діяльності начального закладу. Навчально-методичний посібник для вчителя / [упоряд. В. М. Приходько]. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 144 с.

Моніторингова система освітнього менеджменту / [упоряд. І. В. Маслікова]. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 144 с.

Оніщук О.Р. Моніторинг якості освіти: європейський та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / О. Р. Оніщук // Педагогічний пошук. – 2021. – № 1. – С. 15 – 19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2021_1_6

Осередчук О. Методологія вивчення моніторингу якості освіти [Електронний ресурс] / О. Осередчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2021. – № 6. – С. 192-200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2021_6_21

Педагогічна діагностика: завдання, методи, інструменти / [упоряд. Т.О.Лукіна]. – К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти», 2008. – 59 с.

Приходько В.М. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу / В.М. Приходько. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 144 с.

Приходько В. М. Парадигми моніторингу якості освіти і педагогічного процесу (у запитаннях і відповідях) / В. М. Приходько. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. –  192 с.

Скрипник  І.М. Анкетування здобувачів освіти як засіб моніторингу якості медичної освіти в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / І. М. Скрипник, Н. П. Приходько, Г. С. Маслова, О. А. Шапошник, І. Г. Криворучко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2021. – № 3–4. – С. 23–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2021_3-4_6

Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти [Текст] : монографія / О. І. Ляшенко [та ін.] ; [за ред.:  О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Конві Прінт, 2018. – 159 с.

Федорова І. Значення моніторингових досліджень для підвищення якості навчання в закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / І. Федорова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. – 2021. – Т. 32(71), № 5. – С. 155–160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2021_32(71)_5_28

Чаркіна О.А. Педагогічне тестування як засіб моніторингу освіти: управлінський аспект [Електронний ресурс] / О. А. Чаркіна // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2009. – Вип. 25. – С. 499–506. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2009_25_75

Шестопалюк О. В. Моніторинг якості освіти у ВНЗ [Електронний ресурс] / О. В. Шестопалюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2012. – Вип. 31. – С. 8–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2012_31_4

Швидун Л. Т. Проблеми моніторингу як складника модернізації якості освіти [Електронний ресурс] / Л. Т. Швидун // Інноваційна педагогіка.  – 2021. – Вип. 31(2). – С. 136–38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__29

Ячменик М. Моніторинг якості організації педагогічної практики в закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / М. Ячменик, Ю. Лянной, М. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –  2021. – № 9. – С. 214– 224. –  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2021_9_22

Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: навчальний посібник / Л. Г. Ярощук – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2010. – 248 с.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO