МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗАВЕРШЕННЯ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

golovnaЗвертаємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти на те, що питання організації освітнього процесу закладами загальної середньої освіти та тривалості 2021-2022 навчального року; оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах воєнного стану; переведення учнів на наступний рік навчання й видачі документів про здобуття освіти у 20210-2022 навчальному році регламентовано низкою законодавчих та нормативно-правових документів, зокрема:

 

 

 • Законом України «Про освіту» [1];
 • Законом України «Про повну загальну середню освіту» [2];
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 (зі змінами) «Переведення учнів на наступний рік навчання [6];
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти» [7];
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» [10];
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 навчального року» [11].

Акцентуємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти  на тому, що, у відповідності до пункту 4 статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» [2], якою визначено структуру і тривалість навчального року та статті 23 Закону України «Про освіту» [1], якою окреслено організаційну та  академічну автономію закладів загальної середньої освіти, питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану й день закінчення освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році мають самостійно визначити заклади загальної середньої освіти, у межах своєї академічної автономії, шляхом унесення, за необхідності, відповідних змін до структури навчального року, встановленої закладом.

В умовах воєнного стану, освітні, навчальні програми та навчальний план рекомендується виконувати, ущільнюючи навчальний матеріал, організовуючи самостійну навчальну діяльність учнів, додаткові консультації з використанням технології дистанційного навчання та внести відповідні зміни до календарно-тематичного планування з предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану закладу освіти для забезпечення якісного виконання програм, без урахування показників із кількості днів [1].

Окрім здійснення освітнього процесу, постійної уваги потребує питання психологічної підтримки дітей, зокрема після завершення навчального року  [11].

Наголошуємо на тому, що питання оцінювання навчальних досягнень учнів закріплено у частині шостій статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» [2], наказі Міністерства освіти і науки України  від 01.04.2022 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 навчального року» [11].

Зокрема, семестрове оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за ІІ семестр 2021-2022 навчального року, у залежності від ситуації, може здійснюватися за результатами:

 • тематичного оцінювання; 
 • поточного оцінювання, отриманого учнями під час очного, змішаного й дистанційного навчання; 
 • підсумкового оцінювання за ІІ семестр, що може здійснюватися у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо;
 • при оцінюванні учнів із музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, фізичної культури тощо, за рішенням педагогічної ради, пропонується враховувати результати їхнього навчання з відповідних предметів у закладах позашкільної освіти.

Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню. Якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у журналі в колонці «Скоригована» не робиться (пункт 3.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 
№ 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів
») [4].

Принагідно зазначаємо, що річне оцінювання рекомендується здійснювати на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково має бути середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри, під час її виставлення мають ураховуватися динаміка особистих результатів навчання учнів з відповідного предмета та вміння застосовувати набуті знання. 

Звертаємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти на те, що у 1-4 класах підсумкова оцінка за рік, відповідно до «Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти», визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату та спостережень учителя за учнями [9].

Доводимо до відома, що під час здійснення оцінювання учнів за ІІ семестр, які були переміщені до інших регіонів України або за її межі рекомендується зараховувати всі оцінки, які отримав учень упродовж цього семестру незалежно від місця навчання. Тобто, це можуть бути оцінки:

 • у закладі, де учень навчався до російського вторгнення; 
 • у закладі, де учень навчається зараз за місцем тимчасового перебування; 
 • у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане чи дистанційне навчання або екстернат. 

Звертаємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти, що оцінки можна зараховувати з будь-якого закладу загальної середньої освіти: як державного, так і приватного; як із закладу освіти, що знаходиться в Україні, так і з закладу, що знаходиться за її межами. 

Заклади освіти, зокрема закордонні, у яких тимчасово навчались учні, можуть видавати інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання. 

За рішенням педагогічної ради закладу, затвердженим відповідним наказом,  оцінювання за ІІ семестр учнів 5-8 та 10 класів, в окремих випадках, може здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а в форматі «зараховано»/«не зараховано». Ідеться про такі випадки:

 • відсутність результатів оцінювання з об’єктивних причин, зокрема відсутність в учнів із певних обставин можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів;
 • у разі проведення понад 50% уроків із певного предмета у дистанційному форматі; 
 • під час оцінювання предметів варіативної складової [11].

Принагідно зазначаємо, що, за відсутності в учнів, із числа тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій, задокументованих результатів оцінювання за І семестр, річне оцінювання може здійснюватися за результатами ІІ семестру. За відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ семестр, річне оцінювання може здійснюватися за результатами І семестру, із урахуванням поточного оцінювання в ІІ семестрі.

Також, для проведення семестрового та річного оцінювання, здобувач освіти може надати інформацію з електронного журналу та щоденника, зокрема електронного, за попереднім місцем навчання. 

Якщо відсутні результати річного оцінювання – після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти, учень має право, до початку нового навчального року, пройти річне оцінювання.

Звертаємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти на те, що у 2021/2022 навчальному році всі здобувачі загальної середньої освіти звільнені  від проходження державної підсумкової атестації. У відповідній графі додатку до документа про освіту робиться запис «звільнений(а)» [3].

Акцентуємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти  на тому, що надзвичайно важливим, особливо в умовах воєнного стану, також є питання переведення учнів до наступного класу та видача їм відповідного документа про навчальні досягнення, залежно від класу – табеля або свідоцтва про освіту. 

Згідно з пунктом 2 Порядку переведення учнів закладів загальної середньої освіти на  наступний рік навчання, переведення учнів здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів, згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої [6].

Рекомендуємо керівникам закладів загальної середньої освіти, в умовах воєнного стану, використовувати гнучку процедуру щодо залишення учнів для повторного здобуття загальної середньої освіти, визнання їх такими, що вибули із закладу освіти з можливістю поновлення, оцінювання в екстернатній формі здобуття освіти, застосовуючи індивідуальний підхід до кожного учня та  діючи в найкращих інтересах дитини для дотримання її права на продовження здобуття освіти.

Учні 1–10 класів можуть не переводитися на наступний рік навчання та залишатися для повторної освіти у тому самому класі на підставі письмової заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників. Рішення про переведення учня до наступного класу приймає педагогічна рада відповідного закладу загальної середньої освіти. 

Під час переведення на наступний рік навчання або вибуття із закладу загальної середньої освіти, учням, яких було зараховано до першого класу у 2018 році та наступних роках, видається свідоцтво досягнень, учням 5–8 та 10 класів видається табель навчальних досягнень [6].

Звертаємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти на те, що здобувачам освіти, які були вимушені змінити місце навчання та/або місце проживання (перебування) і перебувають в Україні чи за її межами та здобувачам освіти з тимчасово окупованих територій, якщо в таких учнів відсутні задокументовані результати оцінювання за І семестр  – свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнаками про досягнення у навчанні – золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та срібними медалями «За досягнення у навчанні», пропонується видавати за результатами річного оцінювання.

Замовляти документи про освіту випускникам можуть як заклади освіти, у яких вони навчалися раніше, так і заклади, де діти навчаються зараз.

Якщо, на час закінчення навчального року, заклад освіти, випускникам якого було замовлено свідоцтва, не функціонує внаслідок війни, видачу свідоцтв та заповнення додатків до них може здійснити інший заклад освіти за місцем перебування випускника (для учнів, які перебувають за кордоном – будь-який заклад освіти в Україні), визначений органом управління у сфері освіти. У цьому випадку в додатку уповноваженою особою закладу освіти, що заповнила додаток до свідоцтва, робиться запис з посиланням на наказ «Додаток заповнено на підставі наказу МОН України від … № …» (проставляються реквізити наказу МОН України: від 1 квітня 2022 № 290) [11]. 

Звертаємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти на те, що, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.02.2014 № 97  (зі змінами) «Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання», описи документів про освіту не містять вимог щодо наявності печатки закладу освіти як на свідоцтві, так і на додатку до нього [5]. 

Принагідно зазначаємо, що інформацію на замовлення документів про початкову освіту переміщеним, у межах України або за її межі, учням також можуть подавати як заклади освіти, у яких вони вчились раніше, так і заклади, де діти навчаються зараз. 

Виготовлення, видачу та облік документів про початкову освіту закладам освіти необхідно здійснювати згідно з  Порядком виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту. Заклад освіти не пізніше ніж за два місяці до завершення поточного навчального року має подати до управління освіти всю необхідну інформацію для створення документа про освіту [8].

Використані та рекомендовані джерела

 

 1. Закон України «Про освіту» URL: https://base.kristti.com.ua/?p=5895
 2. Закон України «Про повну загальну середню освіту» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#
 3. Закон України від 24 березня 2022 року № 2157-IX «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-20#Text
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0496290-08#Text
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.02.2014  № 97 «Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-14#Text
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 (зі змінами) «Переведення учнів на наступний рік навчання» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15#Text
 7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти» URL: https://imzo.gov.ua/2021/02/22/nakaz-mon-vid-19-02-2021-235-pro-zatverdzhennia-typovoi-osvitn-oi-prohramy-dlia-5-9-klasiv-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity/
 8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.2021 № 767 «Деякі питання виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-21#Text
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0813729-21#Text
 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ta-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
 11. Наказ Міністерства освіти і науки України  від 01.04.2022 № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року» URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0290729-22#Text

Методист з управлінської діяльності

навчально-методичного відділу

координації освітньої діяльності

та професійного розвитку

КЗ Сумського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти                                                                  В.В. Перлик

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO